Vyberte stranu

Stavebné práce

Zabezpečujeme prípravné práce, uskutočňovanie stavieb, pomocné stavebné a búracie práce, a tiež dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

Poľnohospodárstvo a záhradníctvo

Ponúkame tieť práce v sadoch, úpravy a čistenia pozemkov, ako aj kosenie a údržbu zelene.

Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.

„registrovaný sociálny podnik“

Poslanie

Našou úlohou je vytvárať pozitívny sociálny vplyv formou podpory zamestnanosti
zamestnávaním znevýhodnených alebo zraniteľných osôb.

Sociálny podnik je vo všeobecnosti subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť a ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

 

Pozitívny sociálny vplyv

Sociálny podnik použije 100% zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti.
Pozitívnym sociálnym vplyvom podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní je napĺňanie verejného záujmu poskytovaním spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám.

V prípade nášho sociálneho podniku ide predovšetkým o služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, pretože naším hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu prostredníctvom sociálneho podnikania, t. j. činnosťou, ktorá umožní znevýhodneným alebo zraniteľným osobám zamestnať sa za účelom získať pracovné návyky a rozvíjať tak svoje osobnostné predpoklady.

Pozitívnym sociálnym vplyvom nášho podniku je tak aj pozitívny efekt na znižovanie nezamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja.

Agro - drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.

"registrovaný sociálny podnik"
Rovňany 146
985 24 Rovňany

Pracovná doba

Pondelok – Piatok
07:00 - 15:00

E-mail

info@agrobbsk.sk

Telefón

+421 948 286 244